เรียนฟรี Laravel Basic Tutorial พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework

กฤษณวัฒน์ แก้วแสนเมือง

กฤษณวัฒน์ แก้วแสนเมือง

ประสบการณ์พัฒนาเว็บไซต์ 3 ปี สกิลที่ชำนาญ php,css ,javascript,mysql ผู้ก่อตั้ง Laraveltut.com
Play this video

Laravel Basic Tutorial พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework

ความยาว: 5:40:33

รายละเอียดเนื้อหา

Laravel Basic Tutorial - พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework

บทที่ 01 พื้นฐานต่างๆ

การตั้งค่า app.php ตัวอย่าง

03:02

บทที่ 02 Route

Laravel Route ตอนที่ 1 มาทำความรู้จักกับ Route

02:37

Laravel Route ตอนที่ 2 การรับเมทอดแบบ Get

01:59

Laravel Route ตอนที่ 3 การรับเมทอดแบบ Post

04:26

Laravel Route ตอนที่ 4 การรับพารามิเตอร์

01:55

Laravel Route ตอนที่ 5 การกำหนดรูปแบบของพารามิเตอร์

01:54

Laravel Route ตอนที่ 6 การเลือกที่จะรับหรือไม่รับพารามิเตอร์

01:28

Laravel Route ตอนที่ 7 การตั้งชื่อย่อให้ route

01:56

Laravel Route ตอนที่ 8 การจัดกลุ่มให้ route

02:22

Laravel Route ตอนที่ 9 การกรองข้อมูลด้วย filter

06:11

Laravel Route ตอนที่ 10 การสร้าง prefix ให้ route

02:47

บทที่ 03 Eloquent

Laravel Collection การแปลงผลการคิวรี่ด้วย ToArray และ ToJson

03:53

Laravel Eloquent ตอนที่ 1 การเพิ่มข้อมูล

03:35

Laravel Eloquent ตอนที่ 2 การแก้ไขข้อมูล

02:22

Laravel Eloquent ตอนที่ 3 การค้นหาข้อมูลทั้งหมดด้วย all

01:41

Laravel Eloquent ตอนที่ 4 การนับผลการคิวรี่

01:12

Laravel Eloquent ตอนที่ 5 การลบข้อมูล

01:05

Laravel Eloquent ตอนที่ 6 การค้นหาข้อมูลแบบถ้าไม่เจอโยนใส่ Error เลย ด้วย findorfail

02:40

Laravel Eloquent ตอนที่ 7 การใช้งาน orwhere

02:49

Laravel Eloquent ตอนที่ 8 การใช้งาน whereIn

02:07

Laravel Eloquent ตอนที่ 9 ลบหลอกๆ ด้วย softdelete

07:14

Laravel Eloquent ตอนที่ 10 การแก้ไขข้อมูลแบบกำหนดเงื่อนไข

02:37

Laravel Eloquent ตอนที่ 11 การค้นหาแบบมีเงื่อนไขด้วย where

02:17

Laravel Eloquent ตอนที่ 12 การลบแบบมีเงื่อนไขด้วย where delete

01:16

Laravel Eloquent ตอนที่ 13 สิ่งที่ต้องเตรียมในการใช้งาน hasMany

04:22

Laravel Eloquent ตอนที่ 14 การค้นหาข้อมูลแบบ hasMany

01:20

Laravel Eloquent ตอนที่ 15 การเพิ่มข้อมูลแบบ hasMany

02:41

Laravel Eloquent ตอนที่ 16 การลบข้อมูลแบบ hasMany

01:40

Laravel Eloquent ตอนที่ 17 การดึงข้อมูลที่สัมพันธ์กันแบบข้ามโมเดล ด้วย hasManyThrough

10:37

Laravel Eloquent ตอนที่ 18 การตั้งค่าฐานข้อมูลก่อนจะทำ Many to Many

02:20

Laravel Eloquent ตอนที่ 19 การตั้งค่าโมเดลก่อนจะทำ Many to Many

04:59

Laravel Eloquent ตอนที่ 20 การเพิ่มข้อมูลลงตารางกลางที่ใช้ในการทำ Many to Many

02:27

Laravel Eloquent ตอนที่ 21 การค้นหาแบบ Many to Many

02:17

Laravel Eloquent ตอนที่ 22 การลบแบบ Many to Many

01:32

Laravel Eloquent ตอนที่ 23 การตั้งค่าก่อนจะทำ Morph

02:09

Laravel Eloquent ตอนที่ 24 การเพิ่มข้อมูลแบบ Morph

02:39

Laravel Eloquent ตอนที่ 25 การค้นหาข้อมูล แบบ Morph

01:01

Laravel Eloquent ตอนที่ 26 การแก้ไขข้อมูลแบบ Morph

01:56

Laravel Eloquent ตอนที่ 27 การใช้เงื่อนไขในการลบแบบ Morph

03:25

Laravel Eloquent ตอนที่ 28 การสร้างสร้างคิวรี่ที่ใช้บ่อยด้วย Query Scope

03:10

Laravel Eloquent ตอนที่ 29 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคิวรีด้วย Eager Loading

07:23

Laravel Eloquent ตอนที่ 30 การดึงข้อมูลแบบเลือกจุดเริ่มต้นและจำกัดจำนวนด้วย offset และ take

02:01

Laravel Eloquent ตอนที่ 31 การจำกัดการเพิ่มข้อมูลที่ละมากๆ ด้วย Mass assigment

05:32

บทที่ 04 Schema

Laravel Migration ตอนที่ 1 migration คืออะไร

03:05

Laravel Migration ตอนที่ 2 สร้าง migration ด้วย make

02:05

Laravel Migration ตอนที่ 3 ย้อนเวลาด้วย rollback

01:47

Laravel Schema ตอนที่ 1 การสร้างตาราง

02:42

Laravel Schema ตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลชนิด integer

01:02

Laravel Schema ตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลชนิด text

01:29

Laravel Schema ตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลชนิด tinyint

01:11

Laravel Schema ตอนที่ 5 การเก็บข้อมูลชนิด enum

01:15

Laravel Schema ตอนที่ 6 การเก็บข้อมูลชนิด varchar

02:01

Laravel Schema ตอนที่ 7 การเก็บข้อมูลชนิด bigint

01:10

Laravel Schema ตอนที่ 8 การเลือกชนิดให้ตาราง

03:18

Laravel Schema ตอนที่ 9 การตั้ง foriegn key

04:02

Laravel Schema ตอนที่ 10 จัดลำดับให้กับคอลัมน์

01:26

Laravel Schema ตอนที่ 11 การเพิ่มคอลัมน์ deleted_at

01:31

Laravel Schema ตอนที่ 12 การลบคอลัมน์

01:27

Laravel Schema ตอนที่ 13 เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

01:31

บทที่ 05 Auth

Laravel Auth ตอนที่ 1 การลงทะเบียน

05:54

Laravel Auth ตอนที่ 2 การล็อกอิน

07:09

Laravel Auth ตอนที่ 3 การออกจากระบบ

03:32

Laravel Auth ตอนที่ 4 การดึงข้อมูลคนที่ล็อกอิน

02:41

บทที่ 06 View

Laravel View ตอนที่ 1 การเรียกใช้ view

03:24

Laravel Viewตอนที่ 2 การส่งข้อมูลไปที่ view

02:33

บทที่ 07 Form

Laravel Form ตอนที่ 1 การเปิดปิดฟอร์ม

03:18

Laravel Form ตอนที่ 2 การปรับแต่งฟอร์ม

06:31

Laravel Form ตอนที่ 3 การใช้งาน label

01:40

Laravel Form ตอนที่ 4 การใช้งาน input

03:01

Laravel Form ตอนที่ 5 การใช้งานฟอร์มชนิด email

02:02

Laravel Form ตอนที่ 6 การใช้งานฟอร์มชนิด password,checkbox และ radio

03:08

Laravel Form ตอนที่ 7 สร้างฟอร์มที่ใช้บ่อยด้วย macro

08:02

Laravel Form ตอนที่ 8 สร้างดรอบดราวน์เลือกเดือนแบบรวดเร็ว

01:12

Laravel Form ตอนที่ 9 สร้างดรอบดราวน์เลือกค่าแบบรวดเร็ว

02:34

บทที่ 08 Blade Template

Laravel Blade ตอนที่ 1 รู้จักกับ blade template

03:12

Laravel Blade ตอนที่ 2 การใช้งาน for

01:42

Laravel Blade ตอนที่ 3 การใช้งาน for each

02:12

Laravel Blade ตอนที่ 4 การใช้งาน view อื่นๆ ด้วย include

02:59

Laravel Blade ตอนที่ 5 การใช้งาน if else

01:35

Laravel Blade ตอนที่ 6 การเรียกใช้งาน css,js

05:56

Laravel Blade ตอนที่ 7 มาสร้าง layout กัน

07:40

บทที่ 09 Controller

Laravel Controller การสร้าง controller

03:26

Laravel Session ตอนที่ 2 การแก้ไขค่าใน session

02:30

บทที่ 10 Session

Laravel Session ตอนที่ 1 การสร้างและเรียกใช้งาน session

02:33

ตอนที่ 2

01:00

Laravel Session ตอนที่ 3 การดึงค่าทั้งหมดใน session

02:14

Laravel Session ตอนที่ 4 ตรวจว่ามี session ไหม

02:06

Laravel Session ตอนที่ 5 การใช้งาน flash

03:02

Laravel Session ตอนที่ 6 การลบ session ทีละตัว

01:29

Laravel Session ตอนที่ 7 การล้างค่า session

01:53

บทที่ 11 Cookies

Laravel Cookie ตอนที่ 1 การสร้าง Cookie

02:15

Laravel Cookieตอนที่ 2 การดึงค่ามาใช้

01:02

Laravel Cookieตอนที่ 3 การสร้าง Cookie แบบไม่หมดอายุ

02:01

บทที่ 12 Request

Laravel Request ตอนที่ 1 การตรวจสอบว่าเป็น Ajax ไหม

07:48

Laravel Request ตอนที่ 2 การตรวจสอบว่าเป็น Browser อะไร

01:18

Laravel Request ตอนที่ 3 การตรวจสอบ Url ที่เรียกเข้ามา

02:06

Laravel Request ตอนที่ 4 การดึงค่า Url ที่เรียกเข้ามา

01:00

Laravel Request ตอนที่ 5 การดึงค่า Url ในส่วนที่ต้องการ

03:32

Laravel Request ตอนที่ 6 การดึงข้อมูลของ server

02:06

บทที่ 13 Response

Laravel Response การใช้งานฟังก์ชัน make

01:26

บทที่ 14 Hash

Laravel Hash ตอนที่ 1 การสร้าง hash

01:05

Laravel Hash ตอนที่ 2 การตรวจ hash

03:07

บทที่ 15 Input

Laravel Input ตอนที่ 1 การรับค่าจากฟอร์ม

01:57

Laravel Input ตอนที่ 2 การตรวจสอบว่ามีค่าที่ต้องการไหม

02:25

Laravel Input ตอนที่ 3 การอัพโหลดไฟล์

06:49

บทที่ 16 Redirect

Laravel Redirect ตอนที่ 1 การส่งกลับด้วยชื่อของ route

03:57

Laravel Redirect ตอนที่ 2 การส่งกลับด้วย url เลย

03:36

บทที่้ 17 Validation

Laravel Validation ตอนที่ 1 มาทำความารู้จักกันก่อน

04:31

Laravel Validation ตอนที่ 2 ภาพรวมของการใช้ validation

06:47

Laravel Validation ตอนที่ 3 ภาพรวมของกฏที่ใช้ในการตรวจสอบ

02:26

Laravel Validation ตอนที่ 4 การสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด

03:50

กลับขึ้นบน