เรียนฟรี สร้าง Android Application ด้วย Apache Cordova

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

สร้าง Android Application ด้วย Apache Cordova

ความยาว: 1:33:1

รายละเอียดเนื้อหา

สร้าง Android Application ด้วย Apache Cordova

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Cordova

Apache Cordova คืออะไร ตัวอย่าง

04:19

ติดตั้ง Eclipse และ ADT

15:10

ติดตั้ง Android SDK

24:48

ติดตั้ง Apache Ant

03:18

สร้าง System Variable ANDROID_HOME และ ANT_HOME และกำหนด Path

04:03

ดาวน์โหลด Cordova และ สร้าง cordova jar

08:46

บทที่ 2 สร้าง Project

สร้าง Android Project และทดลอง Run

12:52

Update Cordova 4 สร้าง Project และทดลอง Run

19:45

กลับขึ้นบน